Przepisy PPOŻ dotyczące szaf oraz boksów garażowych

Jak intepretować regulacje prawne dotyczące szaf garażowych...

Analizując § 102 dotyczący warunków technicznych garażu z dnia 12.04.2002 r. szafy garażowe lub inaczej boksy garażowe nie zostały zawarte w wyżej przywołanym rozporządzeniu. Można odwołać się więc do zasady ‘nie ma przestępstwa bez przepisu prawa’. Należy zatem uznać, że z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego, stosowanie szaf garażowych nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Mając na uwadze art. 140 kodeksu cywilnego, przepisy ppoż, brak zastrzeżeń ze strony zarządców osiedli oraz pozytywne relacje sąsiedzkie nasze produkty montowane są w taki sposób, aby nie przeszkadzały innym użytkownikom garażu.

Przepisy szafy garażowe
Szafa garażowa przepisy

Szafa przeznaczona na sprzęt sportowy i rekreacyjny, rzeczy sezonowe oraz narzędzia. Zgodne z założeniami producenta szafa dedykowana jest do stosowania wolnostojącego przy budynkach, jak również na stanowiskach parkingowych w garażach wielostanowiskowych.

Konstrukcja szafy wykonana z elementów metalowych
Obszycie: Blacha stalowa o grubości od 1 mm do 1,5 mm,
Konstrukcja nośna: profile, ceowniki, płaskowniki stalowe o grubości od 2 mm do 3 mm,
Półki metalowe z możliwością regulacji wysokości oraz demontażu,
Zagrożenie pożarowe: wykonanie szafy z materiałów, o których mowa w pkt. 1 nie wpłynie na przekroczenie dopuszczalnej gęstości obciążenia ogniowego w przestrzeni garażu. Szafa pozostaje każdorazowo zamknięta, gdy właściciel z niej nie korzysta.
Zalecenia: w szafie nie wolno przechowywać
Gazów palnych, cieczy palnych o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 °C),
Materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
Materiałów ulegających samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,
Materiałów mających skłonności do samozapalania,
W szafach firmy MaxStorage mogą być przechowywane materiały stanowiące
Komplet opon samochodach przeznaczonych na zmianę – letnie/zimowe,
Sprzęt sportowy typu: rowery, narty, sanki itp.,
Pojemniki z płynem samochodowym do szyb,
Narzędzia warsztatowe ,
Inne przedmioty o podobnym przeznaczeniu.
Usytuowanie szafy będącej przedmiotem niniejszej opinii nie powinno uniemożliwiać lub ograniczać dostępu do:
Dróg i drzwi ewakuacyjnych, bram przeciwpożarowych, sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych,  znaków pożarowych i ewakuacyjnych, oświetlenia ewakuacyjnego, hydrantów wewnętrznych oraz wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej.

Opinię sporządzono na podstawie uregulowań prawnych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 18 września 2015 r. poz. 1422).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
PN-B-02852 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.
Podsumowanie opinii.

Przestrzegając treści punktu 3 co do ograniczeń materiałów przechowanych w szafie oraz punktu 5 odnoszącego się do ograniczeń przy lokalizacji, szafy MaxStorage mogą być montowane przy stanowiskach parkingowych/postojowych.

FORMULARZ
KONTAKT